SHIFFT YN Y GANOLFAN ASESU ARGYFWNG

Shwmae! Fy enw i yw Janet ac rwy’n Weithiwr Prosiect gyda’r Gymdeithas Gofal ac yn gweithio yn y Lloches Nos yn Aberystwyth. Rwy’i wedi bod yn y swydd hon am bron i ddwy flynedd bellach ac rwy’i wrth fy modd â phob munud yma.

Mae’n anodd rhoi enghraifft o shifft nodweddiadol yn y Lloches Nos am nad oes y fath beth â shifft “nodweddiadol”! Anaml y mae dwy shifft yr un peth a gallant newid yn hollol ddirybudd ond mi geisiaf i roi ryw syniad i chi.

Pan fyddaf i’n cyrraedd shifft, byddaf yn gwirio’r adeilad yn gyflym i sicrhau bod popeth yn iawn ac nad oes unrhyw broblemau gyda’r eiddo a/neu’r offer ac ati. Os oes unrhyw breswylwyr o gwmpas, byddaf yn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod fy mod i wedi dechau fy shifft ac yn sicrhau eu bod nhw’n iawn.

Yna, rwy’n gwirio gyda fy nghydweithwyr, a fydd ar shifft mewn 2 leoliad arall, i wneud yn siŵr fod popeth yn iawn gyda nhw. Yna, byddaf yn ffonio’r Rheolwr Ar Alwad i adael iddo/i wybod ein bod ni i gyd i mewn a bod popeth yn iawn. Os oes unrhyw broblemau, byddwn yn eu trafod ac yn rhedeg trwy’r opsiynau posibl i fynd i’r afael â nhw. O’r pwynt hwnnw ymlaen, gall pethau amrywio’n ddramatig o ddydd i ddydd!

Gall ein preswylwyr ddod o unrhyw gefndir a’n cyrraedd ni drwy’r Tîm Dewisiadau Tai lleol sydd wedi’u seilio yn y Cyngor, a gallant fod gyda ni am noson yn unig neu am sawl wythnos. Efallai y byddwn ni hefyd yn cael galwadau ffôn gan y Tîm Tai Brys sy’n gweithio y tu allan i oriau, gyda chais i ddod o hyd i lety ar gyfer pobl sydd, am ba reswm bynnag, yn ddigartref yn sydyn.

Pan fydd gennym breswylwyr newydd, byddaf bob amser yn sicrhau fy mod yn cyflwyno fy hun ac yn cysylltu â nhw pan fyddaf ar fy shifft, gan gynnig clust gyfeillgar i wrando. Efallai y byddaf yn eu helpu i ddeall y prosesau sydd weithiau’n ymddangos yn gymhleth ac yn ddychrynllyd, a’u tywys i’r cyfeiriad iawn fel y gallant ddod o hyd i wybodaeth a/neu wasanaethau o ddiddordeb neu o ddefnydd iddyn nhw. Efallai y bydda i hefyd yn esbonio iddyn nhw’r help y gall y Gymdeithas Gofal a’r Gweithiwr Cymorth eu cynnig. Neu efallai y cawn ni sgwrs gyffredinol am unrhyw beth o gwbl. Mae ein preswylwyr yn aml yn siarad yn agored â mi am nifer o bynciau a gall hynny weithiau fod yn bersonol iawn. Mae’n fraint eu bod nhw’n ymddiried ynof ddigon i rannu’r fath wybodaeth, a dyna pam rwy’n teimlo ei bod hi’n bwysig imi barhau’n anfeirniadol. Y gwir yw nad oes gennym unrhyw syniad am yr hyn y mae rhai pobl wedi gorfod delio ag ef yn eu bywydau, ac mae’n hawdd i rai pobl gael eu harwain i lawr y llwybr anghywir a theimlo nad oes modd dianc. Gyda’n help ni fel tîm, mae modd dianc. Rydyn ni wedi cwrdd â rhai pobl ddiddorol iawn trwy ein prosiect ac ni allaf ddweud pa mor foddhaol a gwerth chweil yw gwybod fy mod i wedi cyfrannu mewn rhyw ffordd fach at helpu i gael rhai ohonyn nhw’n ôl ar y llwybr cywir a’u gweld yn mynd o nerth i nerth – mae’n deimlad mor rhyfeddol! Weithiau, wrth gwrs, nid yw hi mor hawdd ac efallai y gwelwn ni’r un bobl yn dod i mewn atom fwy nag unwaith am nifer o resymau, ond nid wyf fi byth yn rhoi’r gorau iddyn nhw. Yn aml, fe deimlant fod cymdeithas wedi cefnu arnyn nhw ac nad oes “unrhyw bwynt” gwneud ymdrech os caiff ei chwalu eto. Ond rwy’n ceisio’u hannog a rhoi gwybod iddyn nhw nad ydym i gyd yn meddwl fel hynny. Mae yna rywbeth eithaf boddhaol ynglŷn â cherdded i lawr y stryd a chael eich cyfarch mor gynnes gan gyn-breswylwyr.

Tra ar ddyletswydd, byddaf hefyd yn glanhau’r ardaloedd cymunedol. Rwy’n ceisio cynnwys preswylwyr lle bo’n briodol ac os ydynt yn fodlon. Yn gyffredinol, maen nhw’n hoff o helpu ac mae’r gwaith yn gwneud iddyn nhw deimlo’n dda, ac yn creu amgylchedd mwy “cartrefol”.

Yn aml yn ystod y shifft, bydd aelodau caredig o’r cyhoedd yn cynnig rhoddion o ddillad gwely, dillad bob dydd neu fwyd ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn amdanyn nhw. Hefyd, bydd Bwyd Dros Ben Aber ac amryw o siopau a chaffis yn cynnig bwyd, a byddwn yn ei ddosbarthu ymhlith ein holl breswylwyr mewn gwahanol leoliadau, ac i unrhyw un y deuwn ar ei draws yn cysgu ar y stryd os ydyn nhw ei eisiau.

Ni yw’r cyswllt brys ar gyfer sawl eiddo a byddwn yn delio â phethau fel larwm tân yn canu, rhywun yn colli’i allweddi, trydan yn tripio, problemau i droi’r nwy neu’r trydan ymlaen, dadl sydd wedi mynd ychydig allan o reolaeth, neu unrhyw broblemau eraill allai godi. Nid ydych chi byth yn gwybod beth all ddigwydd.

Mae gennym ni berthynas dda gyda’r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth ac yn aml byddan nhw’n curo’r drws i weld a yw popeth yn iawn neu weithiau, byddan nhw am holi preswylydd neu gymryd datganiad. Ambell waith, bydd angen i mi eistedd gyda phreswylwyr wrth iddyn nhw roi datganiad.

Efallai bydd y staff dydd wedi gadael nodiadau i ni, e.e. yn gofyn inni edrych ar breswylydd sy’n achosi pryder, yn gofyn inni gwblhau gwaith papur nad oeddynt wedi gallu’i orffen yn ystod y dydd, neu’n gofyn inni gyrchu preswylydd newydd.

Fel Gweithiwr Prosiect Nos, nid yn unig rwy’n gweithio gyda’r nos ond rwy’i hefyd yn gweithio yn ystod y dydd ar benwythnosau ar sail rota. Mae hyn yn rhoi cyfle i mi gwrdd a/neu sgwrsio â thrigolion y lleoliadau eraill a reolir gennym. Mae hynny’n beth da gan y gallwn i gael fy ngalw i fynd yno unrhyw bryd os ceir argyfwng neu unrhyw broblem arall.

                                                                                                       Rwy’n falch o weithio i’r Gymdeithas Gofal!

     Dyma ychydig amdanaf i …

        Fy enw i yw Chloe ac rwy’i wedi bod yn gweithio i’r Gymdeithas Gofal ers ychydig dros 3 blynedd bellach.

        Rwy’n Weithiwr Cymorth ac Allgymorth a hefyd rwy’n treulio llawer o fy amser yn gweithio ar brosiect penodol i bobl ifanc yn Aberteifi.

        Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn fy swydd ac yn ei mwynhau dros ben. Mae hyn oherwydd amrywiaeth y rôl - nid oes dau ddiwrnod yr un peth. Gall fod yn heriol ar brydiau ond dyna beth sy’n gwneud y rôl yn werth chweil, yn enwedig pan gawn ni adborth cadarnhaol:

                                       “Mae’r Prosiect Pobl Ifanc wedi fy helpu i’n aruthrol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac nid wy’n gwybod lle byddwn i hebddo. Mae e wedi helpu cynifer o bobl eraill hefyd. Mae’r staff yn anhygoel ... yn sortio problemau ar-lein gyda’r coleg neu’n mynd ar siop wythnosol - maen nhw yma i helpu bryd bynnag y gallant. "

         Mae gwybod ein bod ni’n gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion a rhoi cyfle iddyn nhw ennill eu hannibyniaeth a chyflawni’u nodau, yn golygu mai hon yw un o’r swyddi gorau sydd ar gael.