Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydyn ni’n sicrhau mewn sawl ffordd fod y Gymdeithas Gofal yn hyrwyddo cydraddoldeb i bobl sy’n cyrchu ein gwasanaethau. Mae deddfwriaeth Cyfle Cyfartal yn tanlinellu ein holl bolisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â recriwtio, sefydlu, a darparu gwasanaethau. Mae gan weithwyr y Gymdeithas Gofal a’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau yr hawl i gael eu trin yn deg ac yn ddiwahân ar bob achlysur. Mae staff ein Prosiect yn cadw at safonau moesegol uchel ac maen nhw wedi ymrwymo i’r egwyddorion allweddol hynny sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rhain wedi’u nodi yn ein Dogfen Bolisi a Gweithdrefn ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Er mwyn cynnal ein hymrwymiad i’r egwyddorion hyn, rydyn ni’n adolygu ein Prosiectau’n rheolaidd ac yn ôl ein polisïau, mae’n orfodol inni riportio unrhyw wahaniaethiad os deuir ar ei draws. Mae’r holl staff yn sensitif i anghenion amrywiol ein cleientiaid ac yn eu deall. Hefyd, anogir defnyddwyr gwasanaeth i roi eu barn ar ein gwasanaeth ar unrhyw gam o’u hymgysylltiad â ni. Rydyn ni’n sicrhau bod popeth a wnawn yn dryloyw a bod ein polisïau’n cael eu diweddaru pan fo angen, er mwyn diwallu anghenion newidiol y rhai sydd, ac a fydd, yn defnyddio ein gwasanaeth

Mae gan lawer o’n defnyddwyr gwasanaeth nifer o broblemau gan gynnwys camddefnyddio sylweddau ac alcohol, anawsterau iechyd meddwl, anableddau dysgu, anableddau corfforol, digartrefedd ac ati, ac maen nhw’n debygol o fod wedi profi gwahaniaethiad ar ryw adeg o’u bywydau. Mae llawer yn cael eu hystyried yn fregus ac mae hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn hanfodol i feithrin ymddiriedaeth a darparu gwasanaethau effeithiol ar eu cyfer. Rydyn ni’n disgwyl safonau moesegol uchel ac yn ei gwneud hi’n glir iawn na fydd gwahaniaethu ar unrhyw ffurf yn cael ei oddef.