CYNGOR A GWYBODAETH/ CYMORTH MEWN ARGYFWNG 01970 639111

CRISIS 1

Yma yn y Gymdeithas Gofal, rydyn ni’n gwerthfawrogi y gall amgylchiadau pobl newid mewn amrantiad ac y gall unrhyw un gael ei hun yn ddigartref am sawl rheswm. 

Ar yr adegau hynny pan fydd angen rhywfaint o help arnoch yn ddi-oed, neu pan fydd bywyd yn eich llethu, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth cyngor a gwybodaeth, sydd wedi’i leoli yn ein swyddfa yn 21 Ffordd y Môr, Aberystwyth. Mae ein Gweithiwr Cymorth Argyfwng ar gael i unrhyw un sydd am ddefnyddio ein gwasanaethau – am un tro yn unig neu am gyfnod mwy hirdymor. A does dim ots os ydych chi’n un o ddefnyddwyr presennol ein gwasanaeth neu beidio - mae’r drws bob amser ar agor.

Gallwch chi gael cymorth gyda:

  1. Llenwi ffurflenni
  2. Budd-daliadau Lles 
  3. Cyllidebu
  4. Ffurflenni PIP
  5. Cyfeirio
  6. Cyfleustodau, h.y. nwy, trydan, ac ati
  7. Symud
  8. Nwyddau cartref
  9. Materion yn ymwneud â thenantiaeth
  10. Ôl-ddyledion
  11. Incwm isel
  12. Materion cyfreithiol
  13. Cofrestr Tai MOT

                                                                                                                                                                                                                           Hefyd, unrhyw beth arall y gallai fod o gymorth i chi. Gadewch i ni fod y pwynt cyntaf yn yr ymdrech i’ch cael chi’n ôl ar y trywydd iawn.

Os oes angen help arnoch y tu allan i oriau a’ch bod ddim yn gwybod lle i droi, dilynwch y cyngor isod:

Os nad ydych chi’n teimlo y gallwch chi gadw’ch hun yn ddiogel ar hyn o bryd, gofynnwch am gymorth ar unwaith trwy:

  • fynd i unrhyw Adran Damweiniau ac Achosion Brys;
  • ffonio 999 a gofyn am ambiwlans i fynd â chi i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys;
  • gofyn i rywun arall ffonio 999 ar eich rhan neu fynd â chi i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

                                                                                                                                                                                                                                Os oes angen cefnogaeth frys arnoch heb orfod mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys, fe allech chi:

  • ffonio’r Samariaid ar radffôn 116 123 - maen nhw bob amser ar agor ac yno i wrando
  • cysylltu â’ch meddygfa a gofyn am apwyntiad brys
  • cysylltu â GIG Lloegr (111) neu Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

                                                                                                                                                                                                                            Llenwch y ffurflen ymholiadau isod os hoffech i’n Gweithiwr Cymorth gysylltu â chi ac fe ddown ni’n ôl atoch gyn gynted â phosibl.